۱۳آبان؛ تپش دوباره مقاومت در رگ ملت

۱۳آبان؛ تپش دوباره مقاومت در رگ ملت

بوشهرنیوز: امسال 13 آبان رنگ دیگری دارد و جلوه ای دیگر؛ تا استکبار و خوی مستکبرانه اش هست، 13 آبان هم برقرار است و تا ظلم در جهان باقی است و مظلومی در دنیا در رنج و درد، فریاد استکبارستیزی امت مسلمان ایران هم همصدا با دیگر آزادیخواهان عالم در غرب و شرق جهان، طنین انداز است.؛

آخرین اخبار

جهان و ایران