بعد از رسول خدا چه کردیم…؟!

بعد از رسول خدا چه کردیم…؟!

بوشهرنیوز: جهان هنوز هم پس از هزاروچهارصد سال، عزادار نبی مکرم اسلام است و خلأ وجودی او امروز بیش از هر زمان دیگری به چشم و دل می آید. گرچه رسول خدا به ظاهر نیست اما آموزه ها و یادگارهای او که هستند پس چرا نسبت بدانها بی توجه ایم و به کار نمی بندیمشان. براستی رسول خدا که بود و نسبت به ما امتش چه حسی داشت؟؛

آخرین اخبار

جهان و ایران