پذیرش FATF ؛کمین دشمن و نیاز به هوشمندی مسوولان

پذیرش FATF ؛کمین دشمن و نیاز به هوشمندی مسوولان

به گزارش بوشهرنیوز؛ بحث FATF همچنان یکی از موضوعات داغ محافل سیاسی و اقتصادی و رسانه ای در کشور استو بحثی که با تصویب آن در مجلس وارد فضای جدیدی شد. فضایی کهمخالفان وموافقان جدی دارد و شاید بتوان گفت به یکی از ابر چالش های کشور در طی این سالها تبدیل ده است که

آخرین اخبار

جهان و ایران